UVJETI SURADNJE

UGOVARANJE USLUGE

1. Ugovaranje usluge izvršava se ispunjavanjem ugovora o suradnji i prijavi na
studij u inozemstvu (priložene moraju biti sve stranice ugovora od A do F) te plaćanjem troškova ako ih ima. Visina troškova ovisi o vrsti usluge koju Prijavitelj odabere. Troškovi prema agenciji IntegralEdu nisu dio bilo koje naknade koja se plaća sveučilištu ili ostalim institucijama u inozemstvu.
 

OBAVEZE AGENCIJE INTEGRALEDU

2. Agencija IntegralEdu obvezuje se svojim savjetima i smjernicama pomoći Prijavitelju pri odabiru odgovarajućeg studijskog programa na temelju iskazanih želja i dotadašnjih rezultata Prijavitelja, a u skladu s upisnim kriterijima sveučilišta.
3. Agencija IntegralEdu obvezuje se na vrijeme dostaviti popis potrebne dokumentacije za upis na željeni studijski program.
4. Agencija IntegralEdu obvezuje se podnijeti prijavu za upis na željena sveučilišta i studijske programe navedene u ugovoru o suradnji u ime Prijavitelja, ako je Prijavitelj izvršio svoje obveze navedene u čl. 9.
5. Agencija IntegralEdu obvezuje se Prijavitelja obavijestiti o potencijalnom selekcijskom postupku te ga informirati o načinima provođenja istog. Prijavitelj je odgovoran pratiti rokove, upoznati se sa selekcijskim procesom, registrirati se na potrebne portale i platforme, preuzeti materijale i pristupiti ispitu.
6. Agencija IntegralEdu uzet će u obzir listu prioriteta Prijavitelja te će u skladu s istom poslati prijave na željena sveučilišta navedena na stranici C ugovora o suradnji.
7. Ako određeno sveučilište ne ponudi upisno mjesto Prijavitelju agencija IntegralEdu obvezuje se ponuditi alternativu na jednom od partnerskih sveučilišta. 
8. Agencija IntegralEdu obvezuje se obavijestiti Prijavitelja putem e-maila ili telefona nakon što primi odgovor od sveučilišta o statusu prijave (ako prijavitelj o istome nije već direktno obaviješten od strane sveučilišta), ali nije odgovorno za vremenski period koji sveučilištu treba za obradu prijave.
 

OBAVEZE PRIJAVITELJA

9. Prijavitelj se obvezuje prikupiti svu dokumentaciju neophodnu za upis na željene studijske programe i sveučilišta i dostaviti istu agenciji IntegralEdu do unaprijed dogovorenog roka s obrazovnim savjetnikom, a najkasnije 3 radna dana prije roka kojeg je zadalo sveučilište. Ako Prijavitelj agenciji IntegralEdu ne dostavi svu dokumentaciju potrebnu za prijavu do dogovorenog roka, agencija IntegralEdu nije odgovorna za posljedice nastale prekoračenjem rokova.
10. Ako je prevođenje i ovjera dokumenata jedan od uvjeta za prijavu na sveučilište, Prijavitelj se obvezuje dostaviti sve dokumente prevedene i ovjerene u skladu s uputama agencije IntegralEdu do unaprijed dogovorenog roka s obrazovnim savjetnikom.
11. Ako nakon potpisivanja Ugovora o suradnji Prijavitelj odluči koristiti dodatne usluge agencije IntegralEdu, iste se definiraju aneksom ugovora po važećem cjeniku usluga. 
12. Prijavitelj se obvezuje da neće mijenjati studijske programe ni prijavnicu na iste bez prethodne obavijesti i konzultiranja s agencijom IntegralEdu.
13. Prijavitelj se obvezuje u roku i na vrijeme izvršiti sve financijske obveze prema agenciji IntegralEdu ako iste postoje. 
14. Prijavitelj se obvezuje potvrditi ili odbiti svoje upisno mjesto na svakom sveučilištu na koje se prijavio u unaprijed određenom vremenskom roku koje odredi sveučilište. Prijavitelj je obavezan obavijestiti agenciju IntegralEdu želi li prihvatiti ili odbiti upisno mjesto na određenom sveučilištu putem e-maila. 
15. Prijavitelj je dužan u dogovorenom roku preuzeti svu dokumentaciju te je odgovoran za redovito praćenje obavijesti na prijavnim portalima i e-mail adresi.
16. Naknade i polozi za potvrdu upisnog mjesta, studija, smještaja i ostale naknade koje trebaju biti plaćene sveučilištu mogu se platiti putem kreditne i debitne kartice ili uplatom na račun sveučilišta, a na Prijavitelju je da osigura kreditnu i debitnu karticu za sva plaćanja koja moraju biti plaćena elektronskim putem. Samo sveučilište će obavijestiti Prijavitelja na koji način će moći izvršiti plaćanje i na koji račun.
17. Prijavitelj za vrijeme svog školovanja u inozemstvu mora imati odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Na Prijavitelju je da se dodatno informira te pronađe sve aktualne informacije o zdravstvenom sustavu i zdravstvenom osiguranju.
 

SMJEŠTAJ

18. Agencija IntegralEdu obvezuje se pružiti sve informacije dostupne o smještaju na određenom partnerskom sveučilištu.
19. Agencija IntegralEdu nije odgovorna za rokove potvrde smještaja koje prekorači Prijavitelj.
20. Ako određeno sveučilište ne osigurava smještaj, agencija IntegralEdu može dati smjernice o smještaju, no agencija nije obavezna prijaviti i osigurati smještaj Prijavitelju.
21. Agencija IntegralEdu nije odgovorna za ponuđeni smještaj niti kvalitetu smještaja i svih smještajnih sadržaja koje nudi sveučilište. 
 

KOMUNIKACIJA IZMEĐU AGENCIJE I PRIJAVITLEJA

22. U svrhu jednostavnijeg i transparentnog komuniciranja, uobičajen način komunikacije agencije IntegralEdu s Prijaviteljem odvija se putem elektroničke pošte, a po potrebi i drugim komunikacijskim kanalima. Savjetnik se obvezuje odgovoriti na upit poslan elektroničkom poštom unutar tri radna dana.

Rezervirajte savjetovanje

Korak 1 od 3

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI I TRENUTNE PONUDE

Primajte ažurirane informacije od Integrala

Molimo odaberite za koje programe želite primati novosti i ponude:

Pravila o zaštiti osobnih podataka